שאלות נפוצות

קרן הפנסיה של ישראל הינה קרן פנסיה מקיפה אליה יצורף עובד (באמצעות מעסיקו), שלא בחר בקרן פנסיה על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן . צירוף העובדים לקרן הפנסיה של ישראל שבחר משרד האוצר, משחרר את המעסיק מהחובה לערוך הליך תחרותי לקביעת קופת ברירת מחדל.

דמי הניהול בקרן הפנסיה המקיפה של מיטב דש: 1.00% מן ההפקדה ו-0.22% מן הצבירה.

תהליך ההצטרפות העתידי יהיה אחיד ופשוט ויפורסם בקרוב. התהליך אשר יתבסס על הליך הצטרפות דיגיטלי של החוסכים ושל המעסיקים יכלול מנגנונים פשוטים להפקדת והעברת כספים.
נכון להיום, אין שינוי באופן ההצטרפות לקרן פנסיה.

דמי הניהול יחולו על המצטרפים החדשים למשך 10 שנים מיום ההצטרפות.

אלטשולר שחם- 1.49 מהפקדה ו0.1 מצבירה, פסגות 1.68 מהפקדות ו 0.0905% מצבירה. הלמן אלדובי- 1.49 מהפקדה ו 0.1 מצבירה.

במקרה שעובד לא בחר בקרן פנסיה על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, למעסיק קיימות שתי אפשרויות: (א) לצרף את עובדיו לקרן ברירת מחדל שנבחרה בהליך שערך משרד האוצר; (ב) לערוך הליך תחרותי לבחירת קרן פנסיה לעובדיו. ההליך התחרותי ינוהל בהתאם לכללים שפרסם אגף שוק ההון ויכלול פניה לכל קרנות הפנסיה בישראל.

המעסיק יהא חייב לבצע הליך תחרותי כפי שקבע משרד האוצר בתום 3 שנים מיום חתימת המעסיק על הסכם ברירת מחדל ולא מאוחר מיום 31.3.2019.

אין קשר ישיר בין הצטרפות לקרן ברירת מחדל לבין פגיעה בעמיתים קיימים.
בהקשר זה, חשוב לציין כי לקרן הפנסיה יש מבטח משנה לסיכוני תמותה ואובדן כושר עבודה.

למועד זה, ביטוח המשנה נשאר בתוקפו.

לא. יש לציין, כי בימים אלה משרד האוצר מגבש תקנון אחיד לכל קרנות פנסיה כך שבעתיד הקרוב התקנונים של כל קרנות הפנסיה יהיו אחידים.

תנאי המכרז אינם חלים על קרן הפנסיה הכללית.

במידה והעובד לא בחר בקרן פנסיה, המעסיק יהא חייב לצרף את העובד לאחת משתי קרנות פנסיה ברירת מחדל שבחר האוצר

שירות לקוחות ותמיכה טכנית